2810 228 226 mika@mikatravel.eu

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

(0 Review)
Τιμή
Από€119
Τιμή
Από€119
March 21, 2018

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

3368

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για Κρατήσεις και Τροποποίηση του ταξιδιού καλέστε στο :
+30 2810 228 226

mika@mikatravel.eu

Γιατί Να Επιλέξετε Εμάς?

  • ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  • ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
  • ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
  • ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΑΣΧΑ 2018
Αναχώρηση : Ηράκλειο
Άφιξη : 16 διαφορετικοί προορισμοί
Πληροφορίες

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιωτικό
γραφείο μας σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και αποδεχθή-
κατε χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι
με την Οδηγία 90/314 της ΕΟΚ και του ΠΔ 339/1996 και τους οποίους
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση και αποδέχεται
το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως περιγράφεται στο έντυπο του ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη
ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρε-
ώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.
2. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμ-
βασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ πρέπει
να ενημερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερών από την επιστροφή του,
τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Η αξίωση
του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης
συνεπεία μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαι-
τιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός
ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της
κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός
ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5
παρ. 2δ π.δ. 339/1996.
3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε
λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδι-
αίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την
αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση
του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ δεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει
γίνει αποδεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του
ΠΩΛΗΤΗ που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ έναντι
αυτού.
4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ενεργεί ως μεσο-
λαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των διαφόρων φορέων που
χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρίες,
ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) κα-
θώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή
εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους οποί-
ους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι
υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών
αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς. Η εκ του νόμου ευθύνη του
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και παραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων
υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 2.
5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές εταιρίες επιφυλάσσο-
νται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους
τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος
πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του
αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της
αεροπορικής εταιρίας και του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι και οι κανόνες
των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υπο-
χρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια
είτε πτήσεις charter), ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών
διεθνών συμβάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός
του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει
στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την
αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της
αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυ-
στερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλε-
γόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς
αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι βάρους είκοσι
κιλών για κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ όπως συνήθως ζητούν οι αεροπορικές
εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία
χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστά-
σεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος – ύψος – πλάτος). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε
συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρ-
τωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες
και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε
φέρει έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώ-
σεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής
εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστε-
ρη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως,
εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, κα-
θίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος.
Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από
πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης
σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος.
Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν
την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Πριν την αναχώ-
ρηση, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα
του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον έντυπο κατάλογο. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τις εξής επιλογές : α) Να δεχθεί
την αλλαγή. β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν
τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και
καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα
γι’ αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός από τους περισσότερους προορισμούς).
Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι

 μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματι-
σμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας,
ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετά-
σχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε
φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε
ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η δυ-
νατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται
και η προηγούμενη υπό στοιχείο β’. Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί
σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που
εκδίδει και του παραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 41β
π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσε-
ων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το
αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προ-
γράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από
αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις
ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές
αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποι-
ήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα
που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ.
επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ΣΥΜ-
ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη
τους. Για τις αλλαγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντι-
κά το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (π.χ. μεταφορά σε
άλλο ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας
εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές
για τις οποίες θα εδύνατο να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύνη του
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω ορισθέντα.
7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία εκδρομή, κυ-
ρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και για λόγους
ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ,
το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί, χωρίς αυτός να έχουν
οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης. Αν κατά τη διάρκεια της
εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή
της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επαναπατρισμό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με
το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή
αποζημίωσης. Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας
μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο
οποίος είναι 16 άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική
εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που
έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΝΤΑ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία
αναχώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω ΠΩ-
ΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει
την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα
να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντιστοίχου αξίας,
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση
θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει να υπογρα-
φεί από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και τον ενδεχόμενο διαμεσολαβούντα
ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα σύμβαση και να καταβληθεί προκαταβολή ίση με
το 30% της τιμής της εκδρομής για συμμετοχή σε αεροπορική εκδρομή
και 20%για συμμετοχή σε οδική εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής
πρέπει να γίνεται το αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε
εκδρομής, ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της
κράτησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκ-
δρομής από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει
συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής και αποστέλλοντας ταυτόχρο-
να, μέσω φαξ, αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης και της παρού-
σας σύμβασης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή.
Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η
ακύρωση γίνει μέχρι 21 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με 60 ευρώ / άτομο για οργανωτικά και επικοινωνιακά
έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 14 ημέρες πριν την εκδρομή, παρα-
κρατείται κατ’ άτομο το 40% της αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα
για την αναπόδεικτη ζημία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Εάν γίνει μέχρι 7 ημέρες προ
της αναχωρήσεως της εκδρομής, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ παρακρατεί το 60% της
αξίας της εκδρομής και εάν γίνει την τελευταία εβδομάδα, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗΣ δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο της αξίας της εκδρομής, επί-
σης ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του. Οι παρακρατήσεις
αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης
της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων,
ακόμα και ανωτέρα βία). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται
σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους
όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής,
πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της εκχώρησης από
λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.).
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως
στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις
12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων
στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλι-
νο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το
οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για
το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του 

δωματίου είναι αισθητά περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία
κατάταξης των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε
γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική
κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία),
η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυ-
νατόν ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξα-
σφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας
του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται
οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία
συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυ-
τός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη,
υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο,
έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ για τυχόν αξιώσεις τους από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση
της σύμβασης του ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή χρημάτων και
τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή
πτώχευσής της, συνάπτοντας τις υπ’ αριθμ. 10523910 και 10522956
συμβάσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης και τις υπ’ αριθμ. 10523913
και 10522984 συμβάσεις ασφάλισης ταξιδιωτικής ασφάλισης, με την
ασφαλιστική εταιρία GENERALI HELLAS A.E.Γ.Α., μέσω της ΑΝΑΞ
ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δύναται κατά την κρίση
του να καλύψει με δικές του δαπάνες και σε εταιρία της επιλογής του
κινδύνους οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ασφαλιστικές
συμβάσεις.
12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των
απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται (διαβατήριο, βί-
ζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή,
ανάλογα με τον προορισμό του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου
διαβατηρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για την
τήρηση των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσο-
δο αλλοδαπών αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΣ. Η προμήθεια
συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής
κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΣ. Η φύλαξη,
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα,
αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να
προσέρχεται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις
του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα).
Σε διαφορετική περίπτωση, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να
αναχωρήσει χωρίς τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους
υπόλοιπους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτω-
ση αυτή, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εάν χάσει
κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται από τα
όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί).
13. ΤΙΜΕΣ. Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνο-
ντας ως βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές
ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
κατάρτιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον
εαυτό του το δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν
την αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυ-
σίμων, αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού
συμμετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμών
αυτών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμ-
μετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποι ασδήποτε
άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες
τιμές. Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται
φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές
εκδρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκάστοτε
έντυπο πρόγραμμα.
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ υπόσχεται να επιλύσει με
κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύ-
ψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει
ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
15. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, εφόσον καταρτίζεται στην
έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον
αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσο-
λαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως υπογραφής της
από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης
του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυ-
τού γίνεται με ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ.